Ramot
regulamin
Regulamin loterii paragonowej
§1 Nazwa Loterii i podmiot urządzający loterię
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą ”Loteria Paragonowa”, zwana dalej „Loterią”. 2. Organizatorem Loterii jest F.H.U. Ramot Rafał Straszak z siedzibą w Sosnowiec przy ul.Traugutta 85, zwana dalej „Organizatorem”.
§2 Obszar, na którym będzie urządzana loteria
1. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§3 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii
1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru, zwana dalej „Komisją”. 2. Z udziału w Loterii wykluczone są podmioty będące: Organizatorem lub pracownikiem Organizatora, Firmy Ramot z siedzibą w Sosnowiec przy ul.Traugutta 85 lub pracownikiem tego wykonawcy, członkiem wewnętrznej komisji nadzoru powołanej przez Organizatora, przedsiębiorcą wystawiającym paragon fiskalny w zakresie sprzedaży towarów lub usług dokonywanej przez tego przedsiębiorcę, lub jego pracownikiem bądź członkiem najbliższej rodziny tego przedsiębiorcy. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. 3. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego, w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez niego warunków określonych w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora. 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii. 5. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. 6. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). 7. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii. 8. Uczestnik przystępując do Loterii zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. 9. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału znajdującego się stronie http://www.ramot.pl/loteria/ 10.Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
§4 Czas trwania loterii w tym termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów i usług
1. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 maja 2017 r. i trwa do 1 maj 2018 r. 2. Loteria rozpoczyna się 1 maja 2017 r. i trwa do 1 maj 2018 r. (przez co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
§5 Zasady prowadzenia loterii.
1. Udział w Loterii może brać podmiot spełniający poniższe kryteria (dalej: „Uczestnik Loterii”) : 1. jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat; 2. b. nabył, w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 (decyduje data sprzedaży wydrukowana na paragonie fiskalnym), towary lub usługi, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz 380) na łączną kwotę sprzedaży brutto wynoszącą co najmniej 50 zł (słownie: pięćdziesięć złotych i 00/100), zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, których nabycie potwierdza posiadany przez Uczestnika Loterii wydrukowany paragon fiskalny; 3. zgłosił udział w Loterii w tym samym tygodniu, w którym nabył towary lub usługi określone w pkt. b powyżej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Loterii. 2. O spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 pkt b-c decyduje łącznie: data sprzedaży wydrukowana na paragonie fiskalnym oraz data zarejestrowania zgłoszenia udziału w Loterii, zgodnie z postanowieniami ust. 3, zwanego dalej „Zgłoszeniem udziału”. 3. Uczestnik Loterii dokonuje Zgłoszenia udziału do Loterii za pośrednictwem strony internetowej http://www.ramot.pl/loteria/, wypełniając prawidłowo i kompletnie formularz znajdujący się na stronie przyjmującej zgłoszenia i wysyłając formularz Zgłoszenia udziału, zawierając w formularzu co najmniej następujące dane: 1. w zakresie danych zawartych na paragonie fiskalnym stanowiącym podstawę uczestnictwa w Loterii:
1. Paragon musi być zgłoszony do loterii w tygodniu zakupu
2. Losowanie odbywać się będzie w każdą sobotę.
3. Losowane będą trzy szczęśliwe paragony.
4. Odbiór nagrody za okazaniem oryginału wygranego paragonu.
5. Faktury, rachunki i paragony niefiskalne nie biorą udziału w loterii.
2. w zakresie danych Uczestnika Loterii:
1. numer telefonu; 2. wysłanie formularza równoważne jest ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w związku z Loterią; 4. Wyniki losowania można będzie obejrzeć w zakładce "Losowania" lub na profilu RAMOT w serwisie społecznościowym FACEBOOK. 5. Po wysłaniu formularza Zgłoszenia udziału, na adres e-mail wskazany w formularzu Zgłoszenia udziału wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia zawierające następujące dane: 1. Paragon musi być zgłoszony do loterii w tygodniu zakupu 2. Losowanie odbywać się będzie w każdą sobotę. 3. Losowane będą trzy szczęśliwe paragony. 4. Odbiór nagrody za okazaniem oryginału wygranego paragonu. 5. Faktury, rachunki i paragony niefiskalne nie biorą udziału w loterii. 6. Jednocześnie podczas dokonywania pierwszego Zgłoszenia udziału zakładane jest automatycznie konto 7. W sytuacji niezgodności danych ze Zgłoszenia udziału i danych przekazanych w procesie weryfikacji Uczestnik traci prawo do Nagrody. 8. Nabycie produktów na wielokrotność 50,00 zł (słownie: dziesięciu) brutto nie upoważnia Uczestnika Loterii do kilkakrotnego dokonania Zgłoszenia udziału z tytułu tego paragonu fiskalnego. Oznacza to, iż jeden, dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz do Loterii.
§6 Sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród
1. Losowania Nagród odbywają się co sobote w Biurze Firmy Ramot przy ulicy Traugutta 85 w Sosnowcu. W losowaniach biorą udział prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału. 2. Organizator informuje, po każdym losowaniu Nagród, Uczestników Loterii, których Zgłoszenia udziału zostały wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenia udziału: 1. dzwoniąc następnego dnia po losowaniu na numer telefonu, który Uczestnik Loterii wskazał w Zgłoszeniu udziału, nie później niż do godziny 22:00, podejmując co najmniej trzykrotnie próbę dodzwonienia się i czekając co najmniej 6 sygnałów na odbiór telefonu przez Uczestnika; 1. w przypadku podania telefonu komórkowego, w razie braku kontaktu określonego w ust. 11 pkt b przesyłając bezpłatną krótką wiadomość tekstową (SMS) w tym dniu z informacją o podjęciu ostatnich prób kontaktu w następnym dniu roboczym, po godzinie 9:00. 3. podejmując ostatnią próbę kontaktu telefonicznego na numer wskazany przez Uczestnika Loterii w Zgłoszeniu udziału, następnego dnia roboczego następującego po dniu wskazanym w ust. 11 pkt b nie później niż do godziny 22:00, podejmując co najmniej trzykrotnie próbę dodzwonienia i czekając co najmniej 6 sygnałów na odbiór telefonu przez Uczestnika. Brak kontaktu z Uczestnikiem Loterii z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Loterii, w terminach opisanym powyżej, skutkuje utratą prawa do Nagrody. 3. W procedurze opisanej w ust. 11 Organizator przekazuje następujące informacje: 1. wskazanie, którego numeru Zgłoszenia udziału procedura dotyczy wraz z informacją o Nagrodzie rodzaju i marce; 2. wskazanie czy Zgłoszenie udziału Uczestnika Loterii to Zwycięskie Zgłoszenie udziału. 3. wskazanie maksymalnie 7 (słownie: siedmiodniowego) terminu od dnia wylosowania Zgłoszenia udziału Uczestnika Loterii, w którym Uczestnik Loterii zobowiązany jest dopełnić następujące obowiązki, w celu odebrania Nagrody, w tym w szczególności konieczności przekazania: 1. do weryfikacji oryginału paragonu fiskalnego, którego Zwycięskie. 4. Przekazanie paragonu fiskalnego następuje w Biurze firmy Ramot, w godzinach pracy tej firmy w nieprzekraczalnym terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty losowania, w którym wylosowano Zgłoszenie udziału Uczestnika Loterii. 5.Organizator wydaje Uczestnikowi Loterii pisemne potwierdzenie przyjęcia oryginału paragonu fiskalnego. 6. Po odebraniu dokumentacji wskazanej w powyższych ustępach Organizator rozpoczyna procedurę weryfikacji, od której uzależnione jest przyznanie Uczestnikowi Loterii prawa do Nagrody. Procedura weryfikacji polega na: 1. ustaleniu czy Uczestnik Loterii nie utracił prawa do Nagrody ze względu na niedostarczenie: 1. oryginału paragonu fiskalnego, 2. ustaleniu czy Uczestnik Loterii nie utracił prawa do Nagrody ze względu na dostarczenie paragonu fiskalnego, którego Zwycięskie Zgłoszenie udziału dotyczy: 1. który nie został zaewidencjonowany na kasie rejestrującej, której numer został wydrukowany na paragonie fiskalnym, 2. którego dane nie są tożsame z danymi odpowiednio ze Zwycięskiego lub Rezerwowego zgłoszenia udziału, 3. potwierdzającego, że nie zostały spełnione pozostałe warunki uczestnictwa w Loterii; 3. ustaleniu czy Uczestnik Loterii nie utracił prawa do Nagrody ze względu na dostarczenie: 1. uszkodzonego paragonu fiskalnego w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie, w zakresie danych wymaganych do Zgłoszenia udziału, a w przypadku, gdy weryfikacja dotyczy przyznania Nagrody Specjalnej również w zakresie nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację, 2. innego niż oryginalny paragon fiskalny, tj. kopii paragonu fiskalnego lub paragonu fiskalnego niespełniającego wymagań określonych w Regulaminie lub falsyfikatu paragonu; 4. ustaleniu, że nie zostały dopełnione przez Uczestnika Loterii terminy obowiązków określonych w Regulaminie; 5. przyjęciu oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez Uczestnika Loterii wymagań określonych w Regulaminie w tym braku wykluczeńo których mowa w § 4 ust. 2, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej Loterii 7. Przyznanie Nagrody jeśli: 1. Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału przeszedł pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15, przyznawana jest mu Nagroda I Stopnia. W przypadku, gdy przeszedł negatywnie weryfikację, o której mowa w ust. 15 traci prawo do Nagrody; 1. a Uczestnik Loterii, którego Zgłoszenie udziału zostało wylosowane jako Zwycięskie Zgłoszenie udziału przeszedł pozytywnie weryfikację, przyznawana jest mu Nagroda
§7 Sposób i termin ogłaszania wyników
1. Wyniki losowań są umieszczane na stronie http://www.ramot.pl/loteria w dniu losowania. 2. Organizator informuje każdego ze zwycięzców Loterii (dalej „Zwycięzca”), o przyznaniu Nagród najpóźniej następnego dnia po przyznaniu mu Nagrody. , przesyłając o o przyznaniu Nagród najpóźniej następnego dnia po przyznaniu mu Nagrody, przesyłając bezpłatną krótką wiadomość tekstową (SMS), jeśli Uczestnik Loterii podał numer komórkowy lub pocztą elektroniczną lub dzwoniąc na numer wskazany w formularzu Zgłoszenia udziału, wskazując Nagrodę, która została przyznana.
§8 Miejsce i termin wydawania wygranych
1. Wydanie Nagrody następuje na terenie siedziby Firmy Ramot najpóźniej w dniu dokonywania najbliższego losowania Nagrody , po przyznaniu Nagrody.
§9 Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Reklamacje mogą być zgłaszane począwszy od 1 maja 2017 r. i nie później niż do dnia 31 maja 2018 r ., przy czym decyduje data nadania (stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Loteria paragonowa-reklamacja”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz.U. 2010 nr 118, poz. 793) § 1 roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora, o której mowa §4 ust. 1. 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności. 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. 8. W przypadku złożenia reklamacji zgodnie z §10, dane osobowe osób składających reklamacje są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu jej rozpatrzenia. Osoby składające reklamację mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo poprawiania i usunięcia danych.
§11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w siedzibie firmy Ramot Sosnowiec ul.Traugutta 85. 2. Regulamin dostępny jest również na stronie http://www.ramot.pl/loteria/ 3. W Loterii uwzględniany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego spełniający wymagania, o których mowa w § 8-10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 poz. 363); wydrukowany przez kasę rejestrującą, która ma potwierdzenie, że spełnia warunki, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) oraz kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. 2013 poz. 1076) oraz warunki używania tej kasy i sposób ewidencjonowania obrotu przez podatnika są zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.
RAMOT - Skład fabryczny POLMOstrówWeb Design: Agencja Reklamy A-GIT