Ramot
Reklamacje
PROTOKOL REKLAMACYJNY [KLIKNIJ]

ZASADY PRZYJĘCIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W F.H.U. RAMOT KUPUJĄCY BĘDĄCY PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WSTĘP

Podstawą do procedowania reklamacji w zakresie rękojmi za wady, w stosunku do kupujących będących podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, jest Ustawa Kodeks Cywilny Dział II z dnia 23/04/1664r. z późniejszymi zmianami. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. (Art. 568. § 1) dla towarów zakupionych przed 24/12/2014r. i dwóch lat dla towarów zakupionych po 24/12/2014r.

I.

Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji, jest jego dostarczenie do lokalu sprzedawcy wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym ( wersja do druku dostępna na stronie: www.ramot.pl ). Jakiekolwiek braki w protokole reklamacyjnym, mogą skutkować oddaleniem reklamacji bez merytorycznego rozpatrywania jej zasadności. F.H.U. RAMOT zastrzega sobie prawo weryfikacji wszelkich danych związanych z pojazdem i montażem części, które mogą okazać się niezbędne w procedowaniu reklamacji, a jednocześnie nie leżących w zakresie objętym ustawą o ochronie danych osobowych.

II.

Towar zgłoszony do reklamacji winien odpowiadać podstawowym wymaganiom przyjętym w obrocie (czysty, kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych)

III.

W przypadku reklamacji części konfekcjonowanych lub wymienianych - zgodnie z obowiązującymi procedurami naprawczymi - parami, lub konfekcjonowanych w kompletach tj: amortyzatory, tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe, klocki, szczęki hamulcowe itp. niezbędne jest dostarczenie do reklamacji par lub kompletów ww. towarów.

IV.

W przypadkach reklamacji niżej wymienionych elementów, niezbędne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów:

- amortyzatory z objawami „braku skuteczności” – wynik badania diagnostycznego

- czujniki, silniki krokowe, sondy lambda, cewki, inne elementy elektroniczne – wynik badania na urządzeniu diagnostycznym

- silniki pomp paliwa, pompy paliwa – zgoda na rozcięcie pompy w celu przeprowadzenia diagnostyki.

V.

W przypadku roszczenia kosztów dodatkowych reklamacji, wynikających z awarii reklamowanego elementu (naprawa pojazdu, przestój, holowanie itp.), a nie objętych przepisami o rozliczaniu napraw gwarancyjnych, niezbędne jest dostarczenie kopii dowodów potwierdzających poniesienie tychże kosztów. F.H.U. RAMOT przyjmuje reklamacje z roszczeniem kosztów dodatkowych, jedynie do wysokości wartości zakupionego towaru.

VI.

F.H.U. RAMOT ustanawia maksymalny termin zakończenia procesu reklamacyjnego na 3 miesiące, po upływie którego reklamacja zostanie uznana za zasadną ze wszystkimi tego konsekwencjami. W wyjątkowo trudnych sytuacjach, strony mogą podjąć negocjacje, mające na celu wydłużenie tego terminu..

VII.

F.H.U. RAMOT umożliwia jednorazowe odwołanie się od wyniku reklamacji. Tryb i termin procedowania odwołania ustalają indywidualnie obie strony.

W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.ZASADY PRZYJĘCIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W F.H.U. RAMOT KONSUMENCI

WSTĘP

Ustawa z dnia 30/05/2014r. o prawach konsumenta, umożliwia wybór trybu złożenia reklamacji: a. w ramach rękojmi (Art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego) b. w ramach udzielonej gwarancji (Art. 577 i 5571 Kodeksu Cywilnego)

I.

Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji, jest przedstawienie przez konsumenta dowodu zakupu reklamowanego towaru w naszej firmie oraz sporządzenie i podpisanie w obecności pracownika Działu Reklamacji protokołu reklamacyjnego. F.H.U. RAMOT zastrzega sobie prawo weryfikacji wszelkich danych związanych z pojazdem i montażem części, które mogą okazać się niezbędne w procedowaniu reklamacji, a jednocześnie nie leżących w zakresie objętym ustawą o ochronie danych osobowych.

II.

Towar zgłoszony do reklamacji winien odpowiadać podstawowym wymaganiom przyjętym w obrocie (czysty, kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych)

III.

W przypadku reklamacji części konfekcjonowanych lub wymienianych - zgodnie z obowiązującymi procedurami naprawczymi - parami, lub konfekcjonowanych w kompletach tj: amortyzatory, tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe, klocki, szczęki hamulcowe itp. niezbędne jest dostarczenie do reklamacji par lub kompletów ww. towarów.

IV.

W przypadkach reklamacji niżej wymienionych elementów, niezbędne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów:

- amortyzatory z objawami „braku skuteczności” – wynik badania diagnostycznego

- czujniki, silniki krokowe, sondy lambda, cewki, inne elementy elektroniczne – wynik badania na urządzeniu diagnostycznym

- silniki pomp paliwa, pompy paliwa – zgoda na rozcięcie pompy w celu przeprowadzenia diagnostyki.

V.

W przypadku roszczenia kosztów dodatkowych reklamacji, wynikających z awarii reklamowanego elementu (naprawa pojazdu, przestój, holowanie itp.), a nie objętych przepisami o rozliczaniu napraw gwarancyjnych, niezbędne jest dostarczenie kopii dowodów potwierdzających poniesienie tychże kosztów. Jeżeli roszczenie zwrotu kosztów montażu/demontażu, przewyższa wartość kupionego towaru, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy pokrycia kosztów dodatkowych jedynie do wysokości ceny kupionego towaru.(Art. 5611 Kodeksu Cywilnego).

VI.

F.H.U. RAMOT zobowiązana jest ustawowo, ustosunkować się do żądań konsumenta do 14dni od daty przyjęcia reklamacji. Ustanawia ponadto maksymalny termin zakończenia procesu reklamacyjnego (sporządzenie dokumentacji, badanie, wnioski, wydanie opinii) na 3miesiące, po upływie którego reklamacja zostanie uznana za zasadną, ze wszystkimi tego konsekwencjami. W wyjątkowo trudnych sytuacjach, strony mogą podjąć negocjacje, mające na celu wydłużenie tego terminu.

VII.

F.H.U. RAMOT umożliwia jednorazowe odwołanie się od wyniku reklamacji. Tryb i termin procedowania odwołania ustalają indywidualnie obie strony.

W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy wynikające z ustawy o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego.
RAMOT - Skład fabryczny POLMOstrówWeb Design: Agencja Reklamy A-GIT